ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4/2022 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ Παροχής υπηρεσιών διαμονών για τις Ανάγκες της Οργανωτικής Επιτροπής Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Ν.Π.Ι.Δ.).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4/2022 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ
Παροχής υπηρεσιών διαμονών για τις Ανάγκες της Οργανωτικής Επιτροπής Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Ν.Π.Ι.Δ.).

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

e-genius.gr ...intelligent web software