Πρόσκληση παροχής υπηρεσιών ειδικών ψηφιακών εκτυπώσεων στη Λαμία

Η Οργανωτική Επιτροπή Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις ενδιαφέρεται να αναθέσει με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση τη παροχή υπηρεσιών ειδικών ψηφιακών εκτυπώσεων στη Λαμία για τις Ανάγκες της Οργανωτικής Επιτροπής Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Ν.Π.Ι.Δ.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

Αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

e-genius.gr ...intelligent web software